ZKN-keurmerk incl. KVMS -eisen
Patiënten moeten kunnen uitgaan van kwaliteit. Het ZKN-keurmerk waarborgt de kwaliteit van het gehele zorgproces. Van de intake tot de nazorg, er wordt gekeken naar zowel kwaliteit van het medisch personeel als de patiënttevredenheid. Zelfstandige klinieken zijn kleinschalig en efficiënt. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de patiënt. Afspraak en behandeling vinden snel plaats. Bovendien kunt u rekenen op innovatieve behandelmethoden. Klinieken met een ZKN-keurmerk worden getoetst op patiënttevredenheid. Een goede service maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Ze staan garant voor een hoge kwaliteit van medische zorg, korte wachttijden en een efficiënte en persoonlijke medische behandeling. Het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem (KVMS) van de SCA is erop gericht om kwaliteit en veiligheid in de zorg optimaal te leveren en zo nodig te verbeteren.

 

Externe beoordeling van deskundigheid en werkwijze
Algemeen
Het kwaliteitsbeleid van SCA is er op gericht dat de genoemde activiteiten op een veilige, effectieve en economisch verantwoorde wijze uitgevoerd worden.

We ondersteunen dit beleid door jaarlijks een aantal kwaliteitsdoelstellingen op te stellen. Deze voldoen aan de volgende criteria:

·         Gericht op continue verbetering van product, processen en organisatie

·         Vastgesteld voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie.

·         SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)

Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de patiënt overeengekomen eisen en verwachtingen.

Het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem van de SCA is gebaseerd op de volgende eisen:

-          de toetsingscriteria van het ZKN keurmerk versie 2020 inclusief VMS- eisen.

-          de eisen die de Wkkgz stelt.

-          protocollen en richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, deze zijn te vinden op www.nvvc.nl en volgens protocollen en richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC) en de American College of Cardiology (ACC).

Deze eisen zijn verwerkt in het kwaliteitshandboek van SCA. Dit handboek is digitaal beschikbaar. Via de website (www.cardiologieamsterdam.nl) publiceert SCA over haar kwaliteitsmanagementsysteem.

SCA voldoet aan de Wkkgz om haar eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Doel van de Wkkgz is goede zorg en openheid over en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten.

De wet noemt verschillende kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen:

·         Systeem voor veilig melden van incidenten (incidenten met gevolgen worden opgenomen in het EPD en worden besproken met de patiënt)

·         Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding (vergewisplicht)

·         Meldplicht bij IGJ bij ontslag zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren en geweld in de zorgrelatie.

·         Extra informatieplicht voor de patiënten

·         Klachtenfunctionaris (onafhankelijk en gratis voor de patiënten)

·         Geschilleninstantie (aansluiten bij een erkende geschilleninstantie)

·         Overeenkomsten met alle zorgverleners.

Het beleid dat SCA voert is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Naast de wet zijn de toetsingscriteria van het ZKN-keurmerk van toepassing. Niet alle toetsingscriteria zijn van toepassing vanwege de aard van het specialisme en de inrichting van de organisatie.

Voor de volgende documenten geldt een (veelal) jaarlijkse verplichting voor invulling/ aanlevering aan de bevoegde instanties:

·         IGJ- kwaliteitsindicatoren voor zover van toepassing;

·         Aanlevering van financiële gegevens (AO/IC verantwoordingsdocument, NZA);

·         Toetsing ZKN-keurmerk, door KIWA;

·         Het op grond van de Wkkgz verplicht melden bij de inspectie van calamiteiten, ontslag zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren en geweld in de zorgrelatie / seksueel misbruik waarbij een cliënt of een zorgverlener van de instelling is betrokken.

 
Doelstellingen
Voor de uitvoering van dit kwaliteitsbeleid zijn door de directie de volgende algemene doelstellingen geformuleerd:

 

1.      De directie en kwaliteitsmedewerker zijn actief om begrip en betrokkenheid van het kwaliteitsbeleid en bij iedere medewerker te realiseren, alsmede de voortgang t.a.v. de certificatie mede te delen. Bijeenkomsten, het werkoverleg en het ter beschikking stellen van informatie zijn de middelen die de directie zal toepassen om dit te bereiken. De directie realiseert waar mogelijk een hoog kwaliteits-, veiligheids- en milieubewustzijn bij iedere medewerker. Zij doet dit onder andere door het motiveren van de medewerkers, waarbij inspraak en betrokkenheid bij verbeteringsprojecten worden gestimuleerd.

2.      Waar mogelijk betrekt de directie patiënten in  kwaliteitstrajecten door overleg omtrent criteria en behoeften die voor hen van belang zijn.

3.      De directie betrekt waar mogelijk en/of noodzakelijk ook toeleveranciers in dit kwaliteitstraject door overleg over de door hen te leveren producten en/of diensten.

4.      Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de kwaliteitszorg zijn toegewezen en worden continu geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

5.      Werkwijzen en protocollen zijn zodanig opgezet en ingevoerd dat het accent ligt op preventie en het voorkomen van (medische) fouten. Dit onder economisch en technisch verantwoorde condities en waarbij wij voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

6.      Infectiepreventie is een doorlopende doelstelling. Dit realiseren wij door een procedure voor het melden van infecties van medewerkers; persoonlijke hygiëne medewerkers en patiënt en het toepassen van de WIP richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) met betrekking tot reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen.

7.      De directie stelt middelen en voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Waar nodig (her-)scholen we medewerkers om de benodigde kennis dan wel vaardigheden te verkrijgen of behouden. Indien benodigde vaardigheden binnen de instelling niet aanwezig zijn en/of verkregen kunnen worden, zal op tijdelijke of blijvende basis iemand gezocht worden om benodigde vaardigheden te kunnen verkrijgen; indien nodig ontwikkelen we nieuwe processen of nieuwe werkmethoden. Indien noodzakelijk zal de directie aanvullende uitrusting aanschaffen.

8.      Frapportages en die gemeld door de patiënt, de medewerkers en de certificerende instantie zijn onderwerp van verbetering.

9.      Door middel van de directiebeoordeling wordt de actualiteit van dit kwaliteitsbeleid bepaald en waar nodig aangepast. Na deze directiebeoordeling, stellen we bestaande (kwaliteits)doelen bij of stellen we nieuwe kwaliteits- en veiligheidsdoelen vast. 

 

Externe beoordeling deskundigheid
ZKN keurmerk incl. VMS-eisen.
Jaarlijks vindt er een audit plaats door een Certificerende Instantie of SCA voldoet aan de eisen die het ZKN-keurmerk stelt.

 
Visitatie NVVC
Elke 5 jaar vindt een visitatie plaats door de NVVC (beroepsgroep van cardiologen), tenzij er aanleiding is voor eerdere visitatie. Doel van de visitatie is evaluatie van zorgprocessen binnen de organisatie en van zorg door cardiologen. Om beeld te krijgen vraagt de NVVC informatie op bij de cardiologen, collega’s, ketenpartners. Patiëntervaring heeft een belangrijke plek in de visitatie. In juni 2019 heeft de NVVC SCA gevisiteerd. De visiteurs waren erg onder de indruk van de geleverde kwaliteit.

 
5.2 Externe beoordeling werkwijze
Audits: Veiligheid en Hygiëne
Hygiëne Audit
Ieder jaar voert een geaccrediteerd ziekenhuishygiënist een Hygiëne Audit uit. SCA werkt hiervoor samen met Unic Medical Services (www.infectiepreventie.nl). De Hygiëne Audit is een instrument om de kwaliteit op het gebied van hygiëne en infectiepreventie te toetsen en inzichtelijk te maken. De Hygiëne Audit richt zich op bouwkundige, facilitaire en procedurele aspecten. Het laatste rapport is digitaal te vinden op Zà KWH ZKNà 10 Externe en interne audits.

Toezichthoudend apotheker
Ieder jaar legt een toezichthoudend apotheker een controle- en adviesbezoek af. SCA werkt hiervoor sinds 2011 samen met de Nieuwendammer Apotheek in Amsterdam. De toezichthoudend apotheker is sinds september 2013 dhr. L.F.J. Rappange, MSc.

Legionella controle
Jaarlijks neemt Biolab watermonsters. Biolab is een geaccrediteerd bedrijf voor monstername en laboratoriumanalyse. Het Waterleidingbesluit stelt een aantal bedrijven en instellingen verplicht om controle te laten uitvoeren op de aanwezigheid van legionella in het watersysteem. De laatste controle is digitaal te vinden op ZàKWH ZKNà 10 Externe en interne audits.

Audit Brandbeveiliging en Alarminstallatie
Jaarlijks onderhoudt ANSUL brandbeveiliging de blusmiddelen. Een NCP erkend beveiligingsbedrijf keurt de alarminstallatie. Hiervoor heeft KIWA  een “Borg opleveringsbewijs alarminstallatie” afgegeven. Hiermee voldoen aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen aan de onderdelen van de NBRL BORG 2005 versie 2.

Ontruimingsoefening
Jaarlijks houden we intern een ontruimingsoefening gehouden.

Audits: Cliëntgebonden aspecten
Patiënttevredenheidsenquêtes, PROMs en PREMs
Bij SCA meten we jaarlijks patiënttevredenheid met een (online) enquête. Eind 2014 is er gestart met de PROM Chronisch Hartfalen vragenlijsten. Sinds 2017 nemen we de PROM (chronisch hartfalen) af bij patiënten die onder behandeling zijn van de verpleegkundig specialist i.o. Sinds 2017 zijn we gestart met een ander meetbureau, MeteQ voor de afname van de PREM vragenlijsten. We analyseren de uitkomsten van deze tevredenheidsenquêtes en stellen waar mogelijk verbetermaatregelen op, implementeren en evalueren deze.

Audits: Medewerkers en cardiologen
IFMS
Individueel functioneren Medisch Specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op het verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als input voor een individueel verbeterplan. De documenten hiervan zijn vertrouwelijk en met toestemming van de directie in te zien. IFMS wordt uitgevoerd door IHC De Zorgmakelaar BV (Koretta Buikema) en is in februari 2020 afgerond.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Hier kunt u onze meldcode vinden.

Klachtenregeling 
Heeft u een klacht of bent u ontevreden? U kunt hier onze klachtenregeling lezen.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.